Verbeter je rijvaardigheid
in extreme situaties

Algemene voorwaarden Safety Experience Center B.V. (SEC)

1. Toepasselijkheid en definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de totstandkoming ervan tussen SEC en een contractant betreffende (de deelneming aan) een SEC rijvaardigheids- of theorietraining.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • SEC: de besloten vennootschappen Safety Experience Centre B.V.
 • Contractant: de partij die met SEC een overeenkomst sluit betreffende een rijvaardigheids- en/of theorietraining.
 • Deelnemer:degene die deelneemt aan een rijvaardigheidstraining tevens zijnde degene ten wiens behoeve is geboekt en die de boeking heeft aanvaard of degene die op grond van indeplaatsstelling deelneemt.

2. Boekingen

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding van een daartoe strekkend aanbod van SEC door de contractant. Algemene (inkoop-) voorwaarden, onder welke benaming ook, van de contractant zijn niet van toepassing. Een overeenkomst met betrekking tot (het deelnemen aan) een rijvaardigheidstraining kan mondeling, telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden gesloten. De boekingsbevestiging vermeldt de plaats, de datum en tijdstip van de training, de prijs, het aantal deelnemers en eventuele andere bijzonderheden.
 2. Deelnemers dienen ten tijde van de training in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Deelname aan de trainingen en bezoek aan de locatie geschiedt op eigen risico.
 3. De contractant is (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en staat er voor in dat de deelnemer alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst kent en nakomt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 4. Vouchers hebben een geldigheid tot en met 31 maart 2021.

3. Betalingen

 1. Alle facturen moeten uiterlijk 14 (veertien) dagen na de factuurdatum en in ieder geval tenminste 5 (vijf) dagen vóór aanvang van de rijvaardigheidstraining betaald zijn, tenzij de factuur uitdrukkelijk een andere betalingstermijn vermeldt of anderszins een andere betalingstermijn is afgesproken.
 2. Indien het cursusgeld niet vóór aanvang van de cursus door SEC is ontvangen, is SEC gerechtigd deelname aan de cursus te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting van de contractant ongewijzigd bestaan.
 3. Bij niet (tijdige) betaling geldt een vertragingsrente van 1% per maand (of gedeelte daarvan) waarin betaling achterwege blijft. Als de contractant een natuurlijk persoon is, die niet handelt ten behoeve van zijn beroep of bedrijf, dan geldt de wettelijke rente van artikel 6:96 BW.
 4. In geval van verzuim kan SEC – na contractant in gebreke te hebben gesteld - betaling vorderen van de buitengerechtelijke incassokosten volgens de (wettelijke) staffel van het Besluit Incasso Kosten (BIK).

4. Wijzigingen

 1. Het staat SEC vrij om een voor de training opgegeven voertuig (- merk en type) te wijzigen. SEC is daarin vrij en zal in geval van wijziging zorgen voor een modern en veilig ander voertuig.
 2. SEC kan in geval van zwaarwegende omstandigheden wijzigingen aanbrengen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de rijvaardigheidstraining danwel de rijvaardigheidstraining annuleren. Onder zwaarwegende omstandigheden wordt onder meer verstaan:
  • omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van SEC aan de overeenkomst niet kan worden gevergd;
  • bijzondere weersomstandigheden (strenge vorst, ijzel, sneeuw, zware storm);
  • stroomstoringen;
  • onvoldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling van SEC en uiterlijk tot 5 dagen voor aanvang van de rijvaardigheidstraining;
  • pandemie, oorlog, lock-down of andere onvoorziene overheidsmaatregelen die een uitvoering van de overeenkomst in de weg staan.
 3. Wijzigingen en/of annulering door SEC worden de contractant zo spoedig mogelijk schriftelijk, telefonisch of anderszins medegedeeld. De contractant dient zelf de opgegeven deelnemers te informeren. Indien de wijzigingen en/of annuleringen voor de contractant in alle redelijkheid niet acceptabel zijn, biedt SEC voor zover dit mogelijk is en binnen een redelijke termijn een alternatief aan. Indien het niet mogelijk is een alternatief aan te bieden restitueert SEC aan de contractant het reeds betaalde cursusgeld. SEC is in geen geval rente en/of schadevergoeding verschuldigd.

5. Annulering door de contractant

 1. a. Bij annulering van de rijvaardigheid- of theorietraining door de contractant is de contractant een percentage van het cursusgeld per annulerende of geannuleerde deelnemer verschuldigd aan SEC:
  • vanaf de boeking tot 30 dagen voor aanvang van de cursus 25%;
  • vanaf 30 dagen tot 21 dagen voor aanvang van de cursus 50%;
  • vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor de cursus 75%;
  • vanaf 7 dagen voor en op de dag van de cursus 100%.
 2. b. De onder a) genoemde regeling geldt uitsluitend indien in de overeenkomst tussen partijen per deelnemer een cursusprijs is vastgesteld. Is echter met de contractant een vaste totaalprijs overeengekomen voor een variabel echter gemaximeerd aantal deelnemers, dan is contractant bij annulering voor één of meer (niet zijnde alle) deelnemers deze vaste totaalprijs onverminderd verschuldigd. Bij volledige annulering (voor alle deelnemers) gelden de onder a) bedoelde percentages, berekend over de (vaste) totaalprijs.
 3. c. Het niet verschijnen op de cursus zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de cursus zodat de gehele cursusprijs verschuldigd is.

6. Wijziging (verplaatsen) op verzoek van de contractant

 1. a. De contractant kan wijziging van tijd, locatie of datum aan SEC verzoeken en SEC zal, indien dat naar haar mening mogelijk is daaraan gehoor geven. Bij wijziging op verzoek van de contractant zijn extra kosten verschuldigd, bestaande uit de volgende percentages van het totale cursusgeld, indien de wijziging plaatsvindt:
  • vanaf de boeking tot 30 dagen voor aanvang van de rijvaardigheid- of theorietraining 15%
  • vanaf 30 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de rijvaardigheid- of theorietraining 25%;
  • vanaf 7 dagen tot 3 dagen voor de rijvaardigheid- of theorietraining 50%;
  • 3 dagen voor en op de dag van de rijvaardigheids- of theorietraining zelf 60%.
 2. Indien een deelnemer verhinderd is om aan de cursus deel te nemen, kan deze op verzoek van de contractant worden vervangen door een andere persoon op voorwaarde dat dit uiterlijk 7 werkdagen vóór de cursus schriftelijk of telefonisch wordt doorgegeven. De contractant overhandigt zelf aan de nieuwe deelnemer de uitnodiging met de daarbij behorende deelnemersvoorwaarden incl. persoonsgegevens. De nieuwe deelnemer krijgt van SEC geen uitnodiging.

7. Uitsluiting van deelnemer(s)

 1. Het staat SEC vrij om een deelnemer van deelname uit te sluiten, indien:
  • de deelnemer instructies niet opvolgt
  • de deelnemer (of zijn handelen) een gevaar vormt voor andere deelnemers en/of zichzelf
  • de deelnemer schade toebrengt aan de locatie of aan één of meer voertuigen

8. Aansprakelijkheid

 1. SEC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het annuleren of wijzigen van een training.
 2. Evenmin is SEC aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade aan de zijde van de contractant of een deelnemer als gevolg van het eigen handelen van deelnemers tijdens de training. In geval van schade als direct gevolg van nalaten of handelen door SEC is de aansprakelijkheid van SEC beperkt tot ten hoogste het bedrag van de door contractant voor de training betaalde prijs.


© Juni 2020